Phương thức thanh toán

Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán sẽ dựa trên thỏa thuận giữa công ty với khách hàng và được nêu rõ trong hợp đồng kí kết giữa hai bên. Bên bán và bên mua tuân thủ theo hợp đồng đã kí. Mọi sự thay đổi phải thể hiện trên văn bản có ký nhận chính thức của cả 2 bên.

Chia sẻ